Anh Đức Phạm Hữu Lầu

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Phạm Hữu Lầu, Quận 7
  • Năm thực hiện: 2015
Danh mục: