Nhà anh BÊ Nam Long

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Nam Long, Quận 7
  • Năm thực hiện: 2016