• Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 9
  • Năm thực hiện: 2017
  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Bình Chánh
  • Năm thực hiện: 2017
  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 1
  • Năm thực hiện: 2017