• Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nha Trang
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nam Long, Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2017

Nhà Phố

Khách sạn mini

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2014
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 9
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 3
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: An Giang
 • Năm thực hiện: 2016