Chị Ngân – Quận 2

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 2
  • Năm thực hiện: 2015