Cậu Hòa – Tân Bình

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Tân Bình
  • Năm thực hiện: 2015