Chùa Bình Dương

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Bình Dương
  • Năm thực hiện: 2017