Anh Bình – Bùi Minh Trực

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 7
  • Năm thực hiện: 2015